Goede afspraken maken goede vrienden.

Algemene informatie

Een gemaakte afspraak kan je kosteloos annuleren wanneer je dit ten minste 48u op voorhand doet. Wanneer je je afspraak laattijdig annuleert dan wordt hiervoor een vergoeding van 75% voor aangerekend. Niet-geannuleerde afspraken dienen steeds volledig vergoed te worden.

Omdat wij beseffen dat er wel eens iets onverwacht kan tussenkomen (ziekte, autopech,…) hebben wij een ‘JOKER-systeem’ in het leven geroepen. Deze joker kan ingezet worden bij het intakegesprek of een consultatie wanneer deze laattijdig wordt geannuleerd. Op die manier moet de annulatievergoeding eenmalig niet betaald worden. Iedereen krijgt van ons 1 joker om in te zetten. Deze joker kan echter niet gebruikt worden voor niet-geannuleerde afspraken. Gelieve hier dan ook zorgvuldig mee om te springen!

In een aantal gevallen kan je in aanmerking komen voor terugbetaling door jouw ziekenfonds. Elk ziekenfonds heeft echter zijn eigen voorwaarden voor wat de terugbetaling van psychotherapie en voedingsbegeleiding betreft. Niet elk ziekenfonds betaalt dit immers terug en zeker niet in dezelfde mate of onder dezelfde omstandigheden. Sommigen betalen slechts terug tot een bepaalde leeftijd, anderen verlangen een voorschrift, nog anderen vragen extra bijkomende opleidingen van de hulpverlener, …

Wil je graag weten of je recht hebt op (gedeeltelijke) terugbetaling? Neem gerust contact op met je ziekenfonds of onze praktijkassistente Stefanie. Zij staat je graag te woord!

In geval van acute crisis zoals bijvoorbeeld suïcidaliteit dien je contact op te nemen met je huisarts (eventueel de huisarts van wacht), de dienst spoedgevallen, Tele-Onthaal (106), Zelfmoordlijn (1813) of Awel (102, voor kinderen en jongeren). Aangezien de meeste van onze hulpverleners ook nog op andere plaatsen werken, zijn zij immers niet altijd bereikbaar of in de mogelijkheid om hier acuut op te reageren.

Alle informatie die je aan jouw psycholoog vertelt valt onder het beroepsgeheim. Er wordt strikt vertrouwelijk mee om gegaan zodat je in alle vrijheid en veiligheid kan spreken. Je psycholoog zal jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens met derden (bijv. de huisarts, gezinsleden, andere betrokken hulpverleners, …).

Er zijn enkele situaties waarin dit iets anders ligt en jouw psycholoog spreekrecht heeft. Namelijk bij cliënten jonger dan 12 jaar, bij misdrijven op minderjarigen en in geval hij/zij oordeelt dat er direct en ernstig gevaar heerst voor jezelf of anderen. In deze situaties mag je psycholoog dit beroepsgeheim doorbreken. Dit is ook het geval bij getuigen onder eed in de rechtbank.

Binnen ons team hebben we overigens een gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat je psycholoog indien nodig anoniem informatie over je behandeling kan uitwisselen in het kader van professioneel overleg (bijvoorbeeld intervisie en supervisie). Deze teamleden zijn op hun beurt dan weer gebonden aan hun beroepsgeheim zodat de vertrouwelijkheid gegarandeerd blijft.

Wanneer een kind of jongere een behandeling aangaat gebeurt dat meestal in overleg met de ouders. Of de hulpverlener met de ouders informatie kan uitwisselen over de behandeling van hun kind hangt af van zijn/haar leeftijd en de al dan niet uitdrukkelijk gegeven toestemming.

Onder de 12 jaar hebben de ouders beslissingsbevoegdheid en worden zij nauw bij de behandeling betrokken. Beide ouders dienen van deze behandeling op de hoogte te zijn en hier hun toestemming voor te geven (ook in geval van een echtscheiding indien beide ouders beslissingsbevoegd blijven!).
Vanaf 16 jaar worden aan jongeren dezelfde rechten toegekend als aan volwassenen. Dit betekent dat zij vanaf dat moment de eigen beslissingsbevoegdheid dragen en ook het recht hebben op geheimhouding, zelfs tegenover hun ouders.
Tussen de 12 en 16 jaar is er sprake van een grijze zone waarbij de mening en het belang van de ouders en het kind even zwaar wegen. De hulpverlener neemt in dit kader een weloverwogen beslissing omtrent het beroepsgeheim.

Een hulpverlener houdt voor iedere cliënt een vertouwelijk dossier bij. Het kan administratieve gegevens, gegevens over de hulpverlening en onderzoeksresultaten bevatten. Als cliënt heeft u in principe recht op toegang tot dat dossier. U kan het steeds opvragen en inkijken of een vertrouwenspersoon aanduiden om dit samen met u of in uw plaats te doen. Hier is een kleine administratieve kost aan verbonden van 0,10 euro per pagina. Op schriftelijk verzoek kunt u ook verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens uit uw dossier vragen.

Meer info over dit recht op inzage kan je hier vinden:
https://www.compsy.be/nl/patientendossier#anker5

Informatie over de behandeling

Meestal vragen we om in het begin op frequente basis af te spreken. Afhankelijk van het probleem kan dit wekelijks of één keer om de twee weken zijn. Op deze manier kunnen we een goede doorstart nemen wat betreft de kennismaking en behandeling. Eens het beter met je gaat, kunnen we de frequentie in onderling overleg verlagen zodat je ook meer tijd krijgt om te oefenen met zelfstandigheid op gebied van je doelen. Zo bouwen we de behandeling stilletjes af tot je voldoende hersteld bent en we kunnen afronden.

Een vaak gestelde vraag, maar helaas  moeilijk om te beantwoorden. Dat hangt af van de aard en complexiteit van de klacht, de verschillende oorzakelijke factoren en natuurlijk ook het tempo van de betrokkene en diens omgeving. We vinden het belangrijk om samen de weg af te leggen, zonder tijdsdruk en wetende dat sommige dingen ook pas gaandeweg duidelijk worden.

Naasten van een cliënt zijn soms bezorgd en nemen dan met de beste bedoelingen contact op met de hulpverlener. Hoewel dit zinvol zou kunnen zijn, kan een hulpverlener hier niet op ingaan als de cliënt hier niet van op de hoogte is, of de cliënt hier niet over ingelicht mag worden.

Dit heeft een aantal redenen. Zo is het belangrijk om de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt zo veilig mogelijk te houden. Met de werkrelatie wordt de vertrouwensband bedoeld, waarbij een cliënt er moet op kunnen vertrouwen dat de hulpverlener discreet omgaat met de informatie die de cliënt geeft. Dit kan in het gedrang komen wanneer er gecommuniceerd wordt tussen hulpverlener en naasten, waar overigens het beroepsgeheim ook op van toepassing is.
Daarnaast is het ook belangrijk dat de hulpverlener vrij kan spreken met de cliënt, zodat hij de cliënt de beste zorg kan geven. Dit proces wordt belemmerd als de hulpverlener belangrijke informatie krijgt, die hij/zij niet kan delen met de cliënt.
Ten slotte zou het vertrouwen van de cliënt geschaad worden, als zou blijken dat de therapeut niet volledig eerlijk is geweest over welke contacten er met naasten zijn geweest en welke informatie werd gedeeld.

Om deze redenen willen wij u vragen om eerst toestemming te vragen alsook de cliënt in te lichten indien u contact met zijn/haar hulpverlener wenst op te nemen. Wij kunnen niet meewerken aan geheimhouding ten opzichte van onze cliënt. Een gezamenlijk gesprek in aanwezigheid van hem/haar heeft hierbij steeds onze voorkeur.

Als u zelf nood heeft aan hulp, kunt u dit best bespreken met uw huisarts of kunt u zelf een hulpverlener contacteren die u kan ondersteunen bij deze situatie.

Een psycholoog is geen arts en is dus ook niet bevoegd voor het voorschrijven van medicatie. Indien dit nodig of gewenst is, werken wij hiervoor graag samen met jouw huisarts of een externe psychiater.

Een opname kan om meerdere redenen overwogen worden. Het is noodzakelijk wanneer er direct gevaar voor je dreigt. Dit kan zijn in geval van medische risico’s (bijv. slechte lichamelijke parameters) maar ook bij suïcidaliteit. Daarnaast kan een opname aangewezen zijn wanneer jouw ambulante behandeling je onvoldoende steun en structuur biedt om vooruitgang te boeken of wanneer je thuissysteem ongunstig is en/of onvoldoende draagkracht heeft.

hEen hulpverlener kan alleen maar iemand behandelen die vrijwillig met deze hulpverlening instemt. Een gedwongen behandeling kan enkel op bevel van een rechter en is helaas niet mogelijk binnen onze praktijk. Ook tijdens een behandeling kan en mag jouw hulpverlener jou nergens toe dwingen en heb je als cliënt op elk moment het recht om je behandeling stop te zetten.

Ja. Dit wordt onderling besproken en is steeds mogelijk ongeacht of je een individuele of groepstherapie volgt. In partner- en gezinsgesprekken kunnen we inhoudelijk ingaan op jouw klachten en hoe je partner of gezin hier het best mee om kan gaan. Natuurlijk overleggen we wel steeds op voorhand wat je wel of niet gezegd wilt hebben (zie ‘beroepsgeheim’).

Voor eetstoornissen bieden we daarnaast ook infosessies en groepen voor ouders en partners aan. Meer info daarover vind je hier.

In een groepstherapie vind je veel steun en inzichten bij lotgenoten. Je merkt dat je er niet alleen voor staat en dat anderen met dezelfde dingen worstelen als jou. Je kan hier samen met hen aan werken en je zo optrekken aan elkaar. We dragen hierbij zorg voor een positieve en stimulerende groepssfeer. Een ander voordeel van groepstherapie is dat het ook goedkoper is dan individuele therapie terwijl je toch met dezelfde thema’s aan de slag gaat.

Hopelijk komt het niet zo ver, maar mocht u toch met iets zitten of ontevreden zijn dan nodigen wij u uit hom dit allereerst met uw hulpverlener te bespreken. Wij respecteren uw mening en zoeken samen naar een oplossing. In geval dit voor u desondanks geen voldoening geeft, kunt u zich wenden tot de praktijkhoudster voor bemiddeling of tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging van uw hulpverlener:

Sophie Pollock – Praktijkhoudster: 
0473/69.39.00
sophie@mensis.be

Klachtencommisie voor psychologen:
www.compsy.be

Klachtencommisie voor orthopedagogen:
http://www.vvo.be

Klachtencommisie voor voedingsdeskundigen:
http://www.vbvd.be

Specifieke informatie bij eetstoornisproblematiek

Angst om aan te komen is normaal als je een eetstoornis hebt. Het is eerder regel dan uitzondering. Aankomen of werken aan gewichtsherstel is dan ook vaak een moeilijk punt in de begeleiding. Er is ruimte voor het bespreken van angsten en bezorgdheden maar net zoals bijvoorbeeld het overwinnen van een hondenfobie, kan je ook je eetstoornis niet genezen door er enkel over te praten. Wil je deze overwinnen of leefbaarder maken, dan zal je ook effectief jouw angst moeten aangaan. In die zin zullen we jou dus inderdaad vragen en helpen om aan te komen. Hierbij houden we echter rekening met jouw draagkracht, geschiedenis, doelen en wensen.

Tijdens het intakegesprek is het gebruikelijk om naar je gewicht te vragen. Wanneer je vervolgens daadwerkelijk een behandeling start voor je eetstoornis worden er verdere afspraken gemaakt rond het wegen (bijv. hoe vaak, wanneer, waar, …). Sommige personen staan immers te veel op de weegschaal en anderen mijden hem dan weer volledig. Hoe dit gebeurt valt te bespreken. Sommigen wegen zich liever thuis, terwijl anderen hier wat meer ondersteuning bij kunnen gebruiken. Dan kan bijvoorbeeld de afspraak gemaakt worden om (voorlopig) enkel in de therapie of bij de diëtiste te wegen. Later kan je dit dan weer zelfstandig oppakken.

Slechte voedingsgewoontes, braken, laxeren, overmatig sporten, ondergewicht en overgewicht kunnen lichamelijke complicaties met zich meebrengen. Om deze reden is een regelmatige lichamelijke check-up noodzakelijk. Daarnaast kunnen er soms ook medische oorzaken voor je klachten zijn die je best laat uitsluiten.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat jouw huisarts op de hoogte is van de problematiek zodat we waar nodig met hem/haar kunnen overleggen binnen een gedeeld beroepsgeheim. Hiervoor hebben we echter wel jouw toestemming nodig. Een regelmatige medische opvolging is wat ons betreft een vorm van goed voor je lichaam zorgen en er verantwoordelijk mee omgaan.

Indien jij of jouw huisarts hier vragen over zouden hebben, kunnen jullie je steeds op onze checklist beroepen. Zie het document ‘Medische screening eetstoornissen’ ‘onderaan deze website.